- Brill -
- Brouch -
- Dellhéih -
- Lallange -
- Groussgaass -
- Ale Lycée -